Vol.68 Contents (2016)

No.1 February 2016

.......... Alexander Malinowski, Martin Schlather and Zhengjun Zhang (68, 1-24)
.......... Sam Efromovich (68, 25-75)
.......... Gilles Ducharme, Pierre Lafaye de Micheaux and Bastien Marchina (68, 77-104)
.......... M. D. Jiménez-Gamero, A. Batsidis and M. V. Alba-Fernández (68, 105-133)
.......... Xuehu Zhu, Xu Guo, Lu Lin and Lixing Zhu (68, 135-153)
.......... Yawei He and Zehua Chen (68, 155-180)
.......... Shujie Ma (68, 181-208)
.......... Katharina Proksch (68, 209-236)

No.2 April 2016

.......... Moosup Kim and Sangyeol Lee (68, 237-267)
.......... Zhiyue Huang and Paul Marriott (68, 269-297)
Erratum to: Parameterizing mixture models with generalized moments
.......... Zhiyue Huang and Paul Marriott (68, 299-300)
.......... Eunju Hwang and Dong Wan Shin (68, 301-327)
.......... Ke-Hai Yuan, Wai Chan and Yubin Tian (68, 329-351)
.......... M. L. Avendaño and M. C. Pardo (68, 353-384)
.......... Martin Drapatz (68, 385-412)
.......... Abhik Ghosh and Ayanendranath Basu (68, 413-437)
.......... Valérie Girardin and Philippe Regnault (68, 439-468)

No.3 June 2016

.......... Masafumi Akahira (68, 469-490)
.......... Carsten Jentsch and Anne Leucht (68, 491-539)
.......... Swarnali Banerjee and Nitis Mukhopadhyay (68, 541-570)
.......... Andrew L. Rukhin (68, 571-588)
.......... Felipe Osorio (68, 589-619)
.......... Sangyeol Lee and Haejune Oh (68, 621-637)
.......... Stefan Bedbur, Marco Burkschat and Udo Kamps (68, 639-657)
.......... Yaping Wang, Mingyao Ai and Kang Li (68, 659-671)
.......... Liang-Ching Lin and Meihui Guo (68, 673-703)

No.4 August 2016

.......... Hiroshi Kurata and Shun Matsuura (68, 705-723)
.......... Shujie Ma, Zijian Huang and Chih-Ling Tsai (68, 725-764)
.......... Huiqin Li, Zhi Dong Bai and Jiang Hu (68, 765-785)
.......... Rahul Mukerjee and S. Huda (68, 787-803)
.......... Palash Ghosh and Anup Dewanji (68, 805-825)
.......... Nicolai Bissantz, Holger Dette, Thimo Hildebrandt and Kathrin Bissantz (68, 827-853)
.......... Ming Zheng, Renxin Lin and Wen Yu (68, 855-876)
.......... Xiaoyi Min and Dongchu Sun (68, 877-903)
.......... O. Cronie and M.N.M. van Lieshout (68, 905-928)

No.5 October 2016

.......... Ivan Kojadinovic, Jean-François Quessy and Tom Rohmer (68, 929-954)
.......... Hammou El Barmi and Ian W. McKeague (68, 955-976)
.......... Guoyou Qin, Zhongyi Zhu and Wing K. Fung (68, 977-1000)
.......... Mu Zhao, Yixin Wang and Yong Zhou (68, 1001-1024)
.......... Svetlana Bizjajeva and Jimmy Olsson (68, 1025-1053)
.......... Sigeo Aki and Katuomi Hirano (68, 1055-1072)
.......... Takeshi Emura and Weijing Wang (68, 1073-1094)
.......... Hanfang Yang, Shen Liu and Yichuan Zhao (68, 1095-1109)
.......... Minggen Lu and Chin-Shang Li (68, 1111-1134)
.......... Tertius de Wet, Yuri Goegebeur, Armelle Guillou and Michael Osmann (68, 1135-1162)