Vol.65 Contents (2013)

No.1 February 2013

.......... Gengsheng Qin, Baoying Yang and Nelly E. Belinga-Hall (65, 1-21)
.......... Toshio Honda (65, 23-47)
.......... Cyrille Joutard (65, 49-67)
.......... Yannis G. Yatracos (65, 69-87)
.......... Shibin Zhang and Xinsheng Zhang (65, 89-103)
.......... P.Y. Lai and Stephen M.S. Lee (65, 105-124)
.......... Manuel Landajo and María José Presno (65, 125-147)
.......... Jie Fan and Somnath Datta (65, 149-166)
.......... Yoshihiko Maesono and Spiridon Penev (65, 167-189)
.......... Mitsunori Ogawa, Hisayuki Hara and Akimichi Takemura (65, 191-212)

No.2 April 2013

.......... Sangyeol Lee and Junmo Song (65, 213-236)
.......... Jun Zhang, Yao Yu, Li-Xing Zhu and Hua Liang (65, 237-267)
.......... Giovanni Pistone and Maria Piera Rogantin (65, 269-293)
.......... Wei Qian and Yuhong Yang (65, 295-318)
.......... A. Basu, A. Mandal, N. Martin and L. Pardo (65, 319-348)
.......... Anne Leucht and Michael H. Neumann (65, 349-386)
.......... Michaela Prokesová and Eva B. Vedel Jensen (65, 387-412)

No.3 June 2013

.......... James S. Martin, Ajay Jasra and Emma McCoy (65, 413-437)
.......... Tucker S. McElroy (65, 439-456)
.......... Cuirong Ren and Dongchu Sun (65, 457-472)
.......... Wangli Xu and Xu Guo (65, 473-490)
.......... J. A. A. Andrade and Edward Omey (65, 491-511)
.......... Yu-Fei Hsieh and Tung-Lung Wu (65, 513-527)
.......... Yukun Liu, Changliang Zou and Zhaojun Wang (65, 529-550)
.......... Jesse Frey and Timothy G. Feeman (65, 551-569)
.......... Sigeo Aki and Katuomi Hirano (65, 571-587)
.......... Keming Yu, Bing Xing Wang and Valentin Patilea (65, 589-615)

No.4 August 2013

.......... Xueying Zheng, Wing Kam Fung and Zhongyi Zhu (65, 617-638)
.......... Nian-Sheng Tang and Pu-Ying Zhao (65, 639-665)
.......... Hugo Maruri-Aguilar, Eduardo Sáenz-de-Cabezón and Henry P. Wynn (65, 667-686)
.......... Giorgos Afendras (65, 687-702)
.......... Claudio Macci and Stefano Trapani (65, 703-719)
.......... Francesco Bravo (65, 721-762)
.......... Jing Xi, Ruriko Yoshida and David Haws (65, 763-783)
.......... Song Xi Chen and Ingrid Van Keilegom (65, 785-805)

No.5 October 2013

.......... Xiaotong Shen, Wei Pan, Yunzhang Zhu and Hui Zhou (65, 807-832)
.......... Toshihiro Abe, Arthur Pewsey and Kunio Shimizu (65, 833-858)
.......... Tomoyuki Sugimoto (65, 859-888)
.......... Kwang Woo Ahn and Kung-Sik Chan (65, 889-912)
.......... Toshihiro Hirano and Yoshihiro Yajima (65, 913-939)
.......... Chunsheng Ma (65, 941-958)
.......... P. Chigansky and Yu. A. Kutoyants (65, 959-992)
.......... You Liang, Xikui Wang and Yanqing Yi (65, 993-1006)