Members

Post-Doctoral Fellows

    Present Post
Genta Ueno 2001.1 - 2003.2 Professor, ISM
Rui Yamaguchi 2003.4 - 2006.3 Associate Professor, the University of Tokyo
Satoru Yamashita 2004.4 - 2005.3  
Ryo Yoshida 2004.10 - 2005.3 Professor, ISM
Youko Tanokura 2004.10 - 2007.6 Project Associate Professor, Meiji University
Shinya Nakano 2005.4 - 2009.9 Associate Professor, ISM
Kazuyuki Nakamura 2007.4 - 2009.3 Professor, Meiji University
Daisuke Inazu 2007.4 - 2009.3 Associate Professor, Tokyo University of Marine Science and Technology
Tsukasa Ishigaki 2007.10 - 2008.9 Associate Professor, Tohoku University
Masaya Saito 2008.7 - 2012.3 Project Associate Professor, ISM
Keisuke Hayashi 2009.4 - 2011.3 Visible Information Center, Inc.
Tomoko Imoto 2009.4 - 2011.3 Associate Professor, Tohoku University
Hiromichi Nagao 2009.6 - 2010.11 Associate Professor, the University of Tokyo
Satoko Saita 2010.4 - 2015.2 Associate Professor, Kitakyusyu National College of Technology
Kazue Suzuki 2011.11 - 2017.3  
Masahiko Uetsuhara 2013.10 - 2015.3  
Yuya Ariyoshi 2014.4 - 2017.3 Project Assistant Professor, ISM  

Student

     

Graduated Students

Morikazu Hakamada Ph.D., 2002. 9
Tadahiko Sato Ph.D., 2004. 3
Masako Kamiyama Ph.D., 2004. 3
Ryo Yoshida Ph.D., 2004. 9
Kazuyuki Nakamura Ph.D., 2007. 3
Tsukasa Ishigaki Ph.D., 2007. 9
Kei Hirose Ph. D., Graduate School of Mathematics, Kyushu University, 2011. 3
Sigeru Kashiwaya Withdrawl with Credit, 2011. 3
Eiji Motohashi Ph.D., 2013. 3
Yasushi Hanatsuka Ph.D., 2013. 3
Hiroshi Yamashita Ph.D., 2014. 9

Technical Staffs

Chiemi Watanabe 1998.4 - 2000.3
Megumi Kobayashi 1999.1 - 2001.3
Michi Ueda 2001.2 - 2002.3
Osamu Kagaya 2003.2 - 2006.3
Eiko Tsuchiya 2003.4 - 2004.3

Secretary

Mitsuko Washizaki 1999.10 - 2005.3
Nobuko Fujiwara 2003.5 - present
Chieko Morio 2003.9 - present
Yukiko Nagao 2007.4 - 2017.9

Go to top of page